ویزیو

نمودار سازمانی

/organizational-chart

نمودار سازمانی یک نمایش گرافیکی است که روابط یک سازمان را به شکلی سلسله مراتبی نشان می‌دهد.