پارکینسون

قانون پارکینسون

/parkinson-law

قانون پارکینسون یک قانون مشهور در زمینه مدیریت پروژه است که توسط سی.نورثکوت پارکینسون در سال ۱۹۵۵ مطرح شد.