پایداری کسب و کار

7- مهمترین عوامل پایداری یک کسب و کار

/business-sustainability

پایداری کسب و کار به عوامل مختلفی بستگی دارد وجود مشتریان وفادار یکی از مهمترین عوامل است.