پیگیری های بعد از جلسه

پس از نوشتن صورتجلسه چه کارهای دیگری لازم است؟

/meeting-follow-up

پس از نوشتن صورتجلسه، چند کار باید انجام دهید تا فرایند برگزاری جلسه و تصمیم گیری کامل شود: