چابک

قانون پارکینسون

/parkinson-law

قانون پارکینسون یک قانون مشهور در زمینه مدیریت پروژه است که توسط سی.نورثکوت پارکینسون در سال ۱۹۵۵ مطرح شد.


کنترل پروژه

/project-control

کنترل پروژه به مجموعه فعالیت‌ها و روش‌هایی گفته می‌شود که در طول دوره زمانی پروژه، جهت مدیریت، کنترل و نظارت بر فعالیت‌های پروژه به کار گرفته می‌شود.