چشم انداز

آشنایی با سازمان ایزو

/iso-strategy-2030

این مقاله ترجمه سند استراتژی 2030 سازمان ایزو است که به معرفی راهبردهای، ماموریت، چشم انداز، اولویت ها و ... سازمان ایزو می پردازد.


بیانیه ماموریت و چشم انداز

/statements

بیانیه ماموریت (Mission Statement) و چشم انداز (Vision Statement) دو ابزار مهم در طراحی برنامه راهبردی سازمان هستند.


تابلوی چشم انداز

/vision-board

استفاده از تابلوی چشم انداز یا ویژن بورد به عنوان یک ابزار برای تحقق اهداف و بهبود عملکرد در سازمان‌ها نیز رایج شده است.