کارکنان

2- عواقب بی توجهی به عملکرد ضعیف کارکنان

/good-employee

ارمندان هرچه توان بیشتری داشته باشند، با درگیر شدن در چالش های کاری، شکوفا تر خواهند شد. با وجود اینکه ممکن است گاهی مرتکب اشتباهی شوند یا حتی شکست بخورند،