کار هوشمندانه

14- هوشمندانه تر کار کنید نه سخت تر

/be-smart

موفقیت ناشی از حرکت و فعالیت نیست، بلکه از تمرکز شکل میگیرد؛ بایست مطمئن شوید که از زمان تان به طور موثر و مولد استفاده کرده اید.