کاسب

9- کاسب حبیب خداست

/friend-of-god

آیا می دانید جنس فروخته شده پس گرفته نمی شود نه یک شعار بلکه یک منکر شرعی است؟