ISO

آشنایی با سازمان ایزو

/iso-strategy-2030

این مقاله ترجمه سند استراتژی 2030 سازمان ایزو است که به معرفی راهبردهای، ماموریت، چشم انداز، اولویت ها و ... سازمان ایزو می پردازد.