آیین نامه

آیین نامه های لازم برای یک سازمان

/regulations

آیین‌نامه یک سند رسمی است که توسط یک سازمان، شرکت یا قانونگذار تدوین شده و حاوی دستورالعمل‌ها، قوانین و مقرراتی است که برای اجرای یک فعالیت خاص در آن سازمان یا شرکت لازم است رعایت شود.