اصول مدیریت کیفیت

{ترجمه} اصول مدیریت کیفیت

/quality-management-principles

این سند هفت اصل مدیریت کیفیت را معرفی می کند. استانداردهای ایزو 9000، ایزو 9001 و سایر استانداردهای مدیریت کیفیت ایزو بر پایه همین اصول هفتگانه بنا نهاده شدند.