بازار

3- مشتری یا رقبا، مساله این است

/customers-or-competitors

بسیاری از اندیشمندان مدیریت معتقدند تنها راه پیشرفت در بازار در حال تغییر امروزی، تمرکز بر مشتری است و نه اینکه به رقبا یا دیگر مسائل کسب و کار اولویت داده شود.