برند کارفرمایی

اهمیت برند کارفرمایی

/employer-branding

برند کارفرمایی شامل مجموعه‌ای از مفاهیم، ارزش‌ها، ماموریت، روح کاری و تجربه‌های مرتبط با کارفرما است که در ذهن افراد شکل می‌گیرد و تصویر کلی از سازمان را منعکس می‌کند.