بهبود مستمر

شاخص کلیدی عملکرد چیست KPI

/kpi

شاخص کلیدی عملکرد یا KPI به عبارتی شاخصی است که برای اندازه‌گیری و نمایش عملکرد یک سازمان، فرایند یا فرد مورد استفاده قرار می‌گیرد.