توفان فکری

توفان فکری روشی برای حل مساله

/brainstorming

توفان فکری یا همان "Brainstorming" یک روش گروهی است که برای تولید ایده‌های خلاقانه و حل مسئله‌های پیچیده استفاده می‌شود.