رویکرد سیستمی

تفکر سیستمی

/systematic-thinking

تفکر سیستمی رویکردی است که به دیدگاهی گسترده و سیستماتیک برای حل مسائل پیچیده و متعدد می‌پردازد.