سازمان

چه سامانه های مدیریتی برای یک سازمان لازم است؟

/management-system

سامانه‌های مدیریتی مورد نیاز برای یک سازمان به شدت به نوع و اندازه سازمان و صنعت مرتبط با آن وابسته است.


با چند سبک مدیریتی آشنا شوید

/management-styles

سبک مدیریتی به شیوه و روشی گفته می‌شود که یک مدیر برای مدیریت سازمان و کارکنان خود انتخاب می‌کند. این سبک مدیریتی می‌تواند شامل روش‌های مختلفی باشد که برای رسیدن به اهداف سازمانی، ایجاد فرهنگ سازمانی و مدیریت کارکنان استفاده می‌شود.


تحلیل فاصله Gap analysis

/gap-analysis

تحلیل فاصله Gap analysis به عنوان یک ابزار مدیریتی، برای مقایسه و تحلیل تفاوت بین وضعیت فعلی سازمان و وضعیت مطلوب آن در آینده استفاده می‌شود.