سفیر برند

16- از رونق بازار پایان سال برای تمام سال استفاده کنید

/market-boom

زمانهایی فرا میرسد که خود به خود تب و تابی در بازار ایجاد میشود و از این بابت مشتریان بی دعوت و تبلیغات برای خرید اقدام میکنند.