شواهد

تصمیم گیری بر مبنای شواهد

/evidence-based-decision-making

تصمیم‌گیری بر مبنای شواهد یا تصمیم‌گیری مبتنی بر شواهد، رویکردی است که در آن تصمیم‌ها و تصمیم‌گیری‌ها بر اساس اطلاعات و شواهد موجود بررسی و اتخاذ می‌شوند.