نوآوری

استخدام یا خواستگاری مساله این است

/recruitment

استخدام یک فرد جدید برای یک شرکت یا سازمان، به طور کلی، یک فرایند چند مرحله‌ای است که شامل بررسی و ارزیابی کاربردی، فنی و رفتاری نامزدها است.