پایین خطی

سند راهبردی تبلیغات باید شامل چه مواردی باشد؟

/advertising-strategy-document

هنری فورد می گوید: "کسی که تبلیغات را متوقف می کند تا در هزینه ها صرفه جویی کند، مانند کسی است که ساعت را از کار می اندازد تا در وقت صرفه جویی کند".