پیشرفت

کارت امتیاز متوازن

/balanced-scorecard

کارت امتیاز متوازن (Balanced Scorecard) یک ابزار مدیریتی است که برای اندازه‌گیری و مدیریت عملکرد سازمان‌ها به کار می‌رود.