اتوماسیون اداری

یک سامانه اتوماسیون اداری را چگونه انتخاب کنیم؟

/automation

اتوماسیون اداری مجموعه‌ای از روش‌ها، نرم‌افزارها و سخت‌افزارهایی است که برای خودکارسازی وظایف و فرآیندهای اداری در سازمان‌ها به کار می‌رود. هدف اصلی آن، افزایش کارایی، صرفه‌جویی در زمان و منابع و حذف فرآیندهای دستی و کاغذی است.