جوجه تیغی

20- راهبرد جوجه تیغی یا روباه

/hedgehog-and-fox

استراتژی جوجه تیغی یا روباه یک استعاره کلاسیک در سبکهای مدیریتی است که میگوید روباه چیزهای زیادی میداند ولی جوجه تیغی فقط یک چیز میداند.