استراتژی جوجه تیغی یا روباه یک استعاره کلاسیک در سبکهای مدیریتی است که میگوید روباه چیزهای زیادی میداند ولی جوجه تیغی فقط یک چیز میداند. در دنیای کسب و کار نیز سیاست صاحبان و یا مدیران مشاغل گوناگون میتواند روباه گونه و یا به شکل تفکر یک جوجه تیغی باشد. روباه برای انجام اقدامات خود، برنامه های متعددی را مورد تحلیل قرار میدهد. این موضوع اگرچه ریسک کار را کاهش خواهد داد، با این حال منجر به از دست رفتن زمان نیز خواهد شد. با این حال روباه برای این کار به دنبال استفاده از شرایط محیط اطراف خود است. اما جوجه تیغی همواره روی انجام یک کار تمرکز میکند و آن را در کمترین زمان ممکن به پایان میرساند. همچنین سیستم دفاعی این حیوان به صورتی است که برای محافظت از خود تنها کافی است تا به صورت یک توپ درآید. در واقع قدرت تدافعی جوجه تیغی از داخل و تواناییهای خود او نشات میگیرد و قدرت دفاعی روباه وابسته به محیط پیرامون است.

یک راه افزایش احتمال موفقیت

جیم کالینز (Collins Jim) در سال ۲۰۰۱ در کتاب خود به عنوان Good to Great یا "خوب به عالی" میگوید اگر سازمانها بر یک سیاست مشخص تمرکز کنند احتمال موفقیتشان بیشتر خواهد بود. بدین ترتیب، آنها میتوانند رقبای خود را شکست بدهند و در کسب وکارهای خود به درجات عالی برسند. بنابراین صاحبان کسب و کار باید تمام انرژی و منابع خود را وقف دنبال کردن کاری بکنند که در آن بهترین هستند و وقتی که شرایط دشواری پیش می آید رشد و بقا از آن کسانی خواهد بود که بجای گشتن به دنبال استراتژی های جایگزین، بر کاری تمرکز کرده باشند که در انجام آن بهترین هستند.

برای شناسایی بهترین کاری که کسب و کار شما میتواند در آن حرفی برای گفتن داشته باشد کافیست به این موضوع توجه کنید که چه چیزی باعث میشود صبح زود از خواب بیدار شوید و در هنگام کار چه چیزی شور و اشتیاق شما را بر می انگیزد و چه موضوعی باعث میشود شب در حالی که همه به خانه برگشته اند، شما تا دیر وقت سر کار بمانید! البته از ابزارهای دقیق تر مدیریتی نیز برای شناسایی بهترین خود یا کسب و کارتان میتوانید استفاده کنید، مثلا میتوانید سراغ روش تحلیلی SWOT تحلیل نقاط قوت، ضعف، فرصتها و تهدیدها، بروید تا به شما نشان دهد در چه زمینه هایی نقاط قوت دارید یا اینکه چه فرصت هایی برای پیشرفت پیرامون شما را فرا گرفته است.

همیشه استراتژی جوجه تیغی خوب نیست

با این حال آنچه در مورد ویژگی های سیاست گذاری جوجه تیغی برای کسب و کارها بیان شد بدین معنی نیست که همواره و برای تمام تصمیم گیری های مدیریتی تنها این نوع سیاست گذاری مناسب است بلکه کارآفرینان هوشمند میدانند که چه زمانی مانند جوجه تیغی و چه مواردی مانند روباه باشند و تصمیم گیری کنند و پیرو آن دست به اقدام بزنند.