در یک گروه موسیقی هر قدر که گروه خوب کار کند، باز هم صدای ساز نوازنده ای که عملکرد ضعیفی دارد؛ شنیده می شود. همین طور در یک شرکت زمانی که مدیر به عملکرد ضعیف یک کارمند اهمیت نمی دهد، به مرور بقیه کارمندان نیز از تلاش کردن دلسرد می شوند. کارمندان هرچه توان بیشتری داشته باشند، با درگیر شدن در چالش های کاری، شکوفا تر خواهند شد. با وجود اینکه ممکن است گاهی مرتکب اشتباهی شوند یا حتی شکست بخورند، اما یک مدیر نباید در محول کردن امور مهم به آنها تردید کند. یک مدیر می تواند مسئولیت یک طرح جدید مشتریان را به کارمندان پر بازده خود بسپارد، به آنها نقش رهبری تیم های مشترک را بدهد و یا آنان را به کلید زدن یک شرکت جدید در حوزه تازه ای از فعالیت شرکت خود بگمارد و خیالش از عملکرد خوب آنها راحت باشد. فراموش نکنید پاداش کار دشواری که مسئولیت آن را پذیرفته اند را به آنها بدهید و آنان را تشویق کنید.

مهمترین ویژگی های یک کارمند خوب  

کارمندانی که دارای ذهنی شفاف هستند با دیدن طرح روی کاغذ متوجه خوب یا بد بودن آن می شوند اما کارمندانی که ذهن شفافی ندارند پس از اینکه طرح مناسب روی کاغذ، شکست خورد، تازه متوجه زوایای آن می شوند. کارمندان موفق تحت تأثیر اصطلاحات تخصصی قرار نمی گیرند، پرسش های درست و راهگشا می پرسند که به ریشه یابی مسئله کمک کند، حاشیه نمی روند و مستقیم به اصل مطلب می پردازند. بنابراین در زمان استخدام، کاملا مراقبت کنید که چه افرادی را برای سازمان خود انتخاب می کنید. عالوه بر مهارت ها و توانمندی های شغلی افراد، باید ویژگیهای کارمندان خوب را نیز در نظر داشته باشید تا در آینده از وجود سازی ناکوک در گروه خود پشیمان نشوید. در کنار ویژگی های تخصصی، برخی از مهمترین ویژگی هایی که همواره بایست برای یک کارمند خوب مدنظر داشت عبارت است از:

  • شنونده خوبی بودن  
  • داشتن هوش هیجانی بالا  
  • صبور بودن  
  • داشتن توان کنترل احساسات  
  • تسلط بر گفتار و رفتار  
  • ایده پرداز و خلاق 
  • توان مدیریت برخود و همکاران