سطح انرژی

5- زمان تان را بسته بندی کنید

/time-boxing

همه کارآفرینان موفق باید درباره برنامه ریزی روزانه خود وسواس داشته باشند. بدون پایبندی به برنامه ریزی و انجام کارهای روزانه نمی توان به اهداف و برنامه های بلندمدت دست پیدا کرد.