کارآفرینی

13- رایج ترین اشتباهات در برنامه ریزی های روزانه

/daily-schedule

همه کارآفرینانی که در مسیر موفقیت گام برمی دارند باید به برنامه ریزی روزانه خود وسواس داشته باشند.


18- دولت مردانی که کارآفرین نیستند و مردمی که عاشق کارمندی اند

/entrepreneurship

شاید برایتان این پرسش پیش بیاید که چرا با وجود این همه برنامه ریزی برای رونق کارآفرینی در کشور، هنوز به نقطه مطلوب در این حوزه نرسیده ایم.