گانت چارت

گانت چارت پروژه: Gantt chart

/gantt-chart

گانت چارت پروژه: Gantt chart یک ابزار کنترل پروژه است که در برنامه‌ریزی، زمان‌بندی و نظارت بر پروژه‌ها بکارگرفته می شود. استفاده از نمودار گانت برنامه‌ریزی و زمان‌بندی، همکاری و تعامل در شرایط دورکاری، تخصیص منابع و تعیین وظایفِ را بهبود می‌بخشد.


کنترل پروژه

/project-control

کنترل پروژه به مجموعه فعالیت‌ها و روش‌هایی گفته می‌شود که در طول دوره زمانی پروژه، جهت مدیریت، کنترل و نظارت بر فعالیت‌های پروژه به کار گرفته می‌شود.