ایزو 10013

چگونه یک روش اجرایی بنویسیم؟

/procedure

يكی از انواع مستندات مهم و تاثیرگذار برای هر سازمانی روش اجرايی مدون است. اما پیش از تدوین یک روش اجرایی بهتر است یک نقشه برای فرایند مورد نظر ترسیم شود.