هویت بصری

عناصر اصلی برندینگ سازمانی

/brand-elements

برندینگ یک سازمان شامل مجموعه‌ای از فعالیت‌ها و استراتژی‌هایی است که با هدف ایجاد شناخت و تفاوت بین سازمان و سایر رقبا و در نهایت افزایش شناخت و اعتبار برای سازمان انجام می‌شود.


هویت بصری سازمان

/visual-identity

یک هویت بصری موفق برای یک سازمان شامل مجموعه‌ای از عناصر بصری است که هدف آن ایجاد تشخیص و شناخت برای سازمان است.


برندینگ سازمانی

/branding

برندینگ یک سازمان شامل مجموعه‌ای از فعالیت‌ها و استراتژی‌هایی است که به منظور تعریف و تمایز سازمان از رقبا و ایجاد تصویر ذهنی مثبت در ذهن مشتریان و جامعه انجام می‌شود.