چند وقت پیش رییس سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان گفته بود هم در شرع و هم در قانون تاکید شده که جنس فروخته شده پس گرفته می شود. بنابراین شعار جنس فروخته شده پس گرفته نمی شود یک منکر است و این مسئول این جمله را غیرقانونی خواند. 

البته این روزها و به دلیل رکود بازار و رونق نداشتن بیشتر کسب و کارها کمتر کاسبی را میتوان یافت که از شعار جنس فروخته شده پس گرفته نمیشود استفاده کند با این حال هنوز هستند کاسب نمایانی که دیگر دوست خداوند نیستند و به عادت طمعی که دارند همچنان مشتریان خود را پادشاه نمی دانند و تا برایشان امکان دارد به سود کوتاه مدت خود بیش از توسعه کسب و کارشان با راضی نگه داشتن مشتری و افزایش وفاداری وی می اندیشند. در این بازار نابسامان خوبست برای یادآوری هم که شده نمونه های ارزنده از کاسبانی که بجای استفاده از شعاری غیرشرعی و غیرقانونی دست به ابتکار می زنند و بازار را برای خود و مشتریان شان رونق می دهند ارایه کنیم. نمونه هایی که در چند وقت اخیر در شبکه های اجتماعی هم پربازدید شده نباید به فراموشی سپرده شود:

 • میوه فروش خالقی که 13 فروردین کنار بساط کاهوی خود، سکنجببن هم میفروشد! 
 • سوپر مارکتی مجهز که برخی اقالم مانند تخم مرغ را ندارد چرا که میخواهد صاحب مغازه روبرویی که پیرمرد مسنی هست نیز کاسبی کند.
 • راننده تاکسی که از سالمندان، سربازان یا زنان باردار کرایه دریافت نمیکند.
 • نانوایی که به مشتریان خود، که کیسه پالستیکی نمیخواهند نان اضافه میدهد. 
 • پزشکی که روز آخر هر ماه را رایگان معاینه میکند.
 • بالل فروشی که به ازای جمع آوری هر کیسه کوچک از زبالهها در طبیعت یک بالل کباب شده میدهد.
 • فروشندهای که به فرزندان شهدا کاالی رایگان میدهد و دلیلش این است که حسابشان قبال توسط پدرشان پرداخت شده است.
 • میوه فروشی که هندوانه هایش را شب یلدا تا 24 ساعت گارانتی میکند.
 • پزشکی که روی نسخه بیماران کم بضاعت یادداشت میکند تا داروخانه هزینه دارو را به حساب وی بگذارد.
 • مغازه داری که فقط اجناس ایرانی میفروشد.
 • تعمیرکاری که بدلیل النه سازی یک پرنده 10 روز کرکره مغازهاش را پایین نمیکشد.
 • متولی مسجدی که تراز مالی مسجدش را پرینت و بر در مسجد نصب کرده است.
 • پلیسی که یک عروسک به همراه خود دارد تا در صورت حضور کودکان در سانحه رانندگی، به کمک این عروسک آنها را آرام کند. 
 • مدیر شرکتی که یک روز در ماه به کارکنان اجازه میدهد که فرزندشان را برای ساعاتی به محل کار بیاورند.