بدون شک باید تفاوتی بین مشتریان وفادار و همیشگی و مشتریان جدید وجود داشته باشد، تفاوتی که مشتریان وفادار به خوبی متوجه شوند که برای شما ارزشمند هستند. اگر با همه مشتریان مانند افرادی عادی برخورد کنید، چطور انتظار وفاداری از جانب مشتریان وفادار خود را دارید؟ راه های زیادی برای نشان دادن ارزش مشتریان وجود دارد. 

به طور مثال می توانید با رعایت ادب مشتریان وفادار را با نام کوچک صدا کنید یا به آنها کارت های تخفیف بدهید. همچنین برای مشتریانی که افراد دیگری را به شما معرفی می کنند امتیازاتی قائل شوید و یا حداقل سعی کنید با کسانی که مشتاق هستند کسب و کار شما را به دیگران توصیه کنند ارتباطی مناسب برقرار کنید. 

اگر فروشی انجام داده اید، مشتریان خود را فراموش نکنید. برای آنها پیام تشکر یا تخفیف بیشتر بفرستید تا آنها را از مشتریان عادی، به حامی نام تجاری خود تبدیل کنید و این افراد همان کسانی هستند که کسب و کار شما را بدون هیچ هزینهای برای مخاطبان دیگر تبلیغ خواهند کرد.