در مقاله ای، نویسندگان با استفاده از تحلیل علمی، عوامل مؤثر بر موفقیت استراتژی‌های کسب‌وکاری در شرکت‌های ایرانی را شناسایی کرده‌اند. با توجه به اینکه استراتژی‌های کسب‌وکاری نقش بسیار مهمی در موفقیت شرکت‌ها دارند، شناخت عوامل مؤثر بر موفقیت آنها، می‌تواند برای مدیران و صاحبان شرکت‌ها بسیار مفید واقع شود.

در این مقاله، ابتدا مفاهیمی مانند استراتژی کسب‌وکاری، موفقیت و شاخص‌های موفقیت در شرکت‌های ایرانی مورد بررسی قرار گرفته و سپس با استفاده از تحلیل عاملی، عوامل مؤثر بر موفقیت استراتژی‌های کسب‌وکاری در شرکت‌های ایرانی شناسایی شده‌اند.

در این پژوهش، داده‌ها با استفاده از پرسشنامه از ۲۱۵ نفر از کارشناسان و مدیران شرکت‌های بزرگ ایران جمع‌آوری شده‌اند. سپس با استفاده از تحلیل عاملی، عوامل مؤثر بر موفقیت استراتژی‌های کسب‌وکاری شناسایی شده‌اند که به شرح زیر می‌باشد:
۱- شناخت مشتریان و بازار
۲- اجرای صحیح استراتژی‌های کسب‌وکاری
۳- توانایی مدیریت تغییرات و تطبیق با شرایط جدید
۴- توانایی فردی و سازمانی
۵- توانایی مدیریت منابع انسانی
با توجه به شناسایی عوامل مؤثر بر موفقیت استراتژی‌های کسب‌وکاری، نویسندگان در پایان مقاله، راهکارهایی را برای مدیران و صاحبان شرکت‌ها ارائه کرده‌اند.

در پایان مقاله، نویسندگان به مدیران و صاحبان شرکت‌ها پیشنهاد داده‌اند که برای موفقیت در استراتژی‌های کسب‌وکاری خود، به عوامل زیر توجه ویژه داشته باشند:
۱- شناخت مشتریان و بازار: مدیران باید با تحلیل بازار و شناخت مشتریان خود، استراتژی‌هایی را طراحی کنند که به نیازهای واقعی مشتریان پاسخ دهد. همچنین باید بازار خود را به خوبی شناسایی کرده و در راستای موفقیت در آن، استراتژی‌های مناسبی را اجرا کنند.
۲- اجرای صحیح استراتژی‌های کسب‌وکاری: مدیران باید در اجرای استراتژی‌های کسب‌وکاری خود، به دقت و با رویکردی سیستماتیک عمل کنند. برای این منظور، باید یک برنامه عملیاتی جامع و معتبر طراحی کنند و در اجرای آن به دقت عمل کنند.
۳- توانایی مدیریت تغییرات و تطبیق با شرایط جدید: مدیران باید توانایی مدیریت تغییرات و تطبیق با شرایط جدید را داشته باشند. برای این منظور، باید به روز بودن با تحولات بازار و رویدادهای جدید را دنبال کنند و استراتژی‌های خود را بر اساس آنها تطبیق دهند.
۴- توانایی فردی و سازمانی: مدیران باید توانایی‌های لازم برای اجرای استراتژی‌های کسب‌وکاری خود را داشته باشند. برای این منظور، باید از توانایی‌های فردی و سازمانی خود آگاهی داشته و در مورد توانایی‌هایی که نیاز دارند، بهبودهای لازم را انجام دهند.
۵- توانایی مدیریت منابع انسانی: مدیران باید توانایی مدیریت منابع انسانی خود را داشته باشند. برای این منظور، باید از پتانسیل و توانایی‌های کارکنان خود آگاهی داشته و آنها را در جهت اجرای استراتژی‌های کسب‌وکاری خود، مجهز کنند.